پس از استماع گزارش هيئت مديره، حسابرس و بازرس قانوني شرکت، مجمع وارد بحث و مذاکره شده و تصميمات ذيل اتخاذ گرديد:
1- ترازنامه و صورت حساب سود و زيان و در صورت گردش وجوه نقد مربوط به سال مالي منتهي به 1397/12/29 مورد تاييد و تصويب مجمع قرار گرفت و مقرر شد به ازاء هر سهم مبلغ 50 ريال به‌عنوان سود بين سهامداران تقسيم گردد.
2- موسسه حسابرسي بهراد مشار به‌عنوان حسابرس و بازرس قانوني اصلي و موسسه حسابرسي و خدمات مالي آگاه نگر حسابداران اصلي به‌عنوان حسابرس و بازرس اصلي علي البدل انتخاب گرديد.
3- روزنامه اطلاعات به‌عنوان روزنامه کثير الانتشار شرکت جهت درج آگهي هاي شرکت انتخاب گرديد.
4- سپس مجمع به موضوع انتخاب اعضاي هيات مديره پرداخت و پس از معرفي کانديداها، رأي گيري انجام و اشخاص حقوقي زير به مدت 2 سال به‌عنوان اعضاي اصلي هيات مديره شرکت انتخاب گرديدند.
4.1- شرکت گروه صنعت سلولوزي تامين گستر نوين (سهامي خاص)
4.2- شرکت توليدي پليمرهاي صنعتي پوليکا نوين (سهامي خاص)
4.3- شرکت رادين سرمايه فرتاک (سهامي خاص)
4.4- شرکت روناک سازان سرمايه (سهامي خاص)
4.5- شرکت ايليا سرمايه تجارت آفرين (سهامي خاص)