پس ‌از تلاوت ‌آياتي ‌از كلام ‌ا… مجيد دستور جلسه ‌مجمع عمومي عادي ساليانه ‌بشرح ‌زير قرائت گرديد :

1 – استماع گزارش هيات مديره و بازرس قانوني .

2 – تصويب تراز نامه و سود و زيان سال مالي منتهي به 30/12/1395.

3 – انتخاب بازرس اصلي و علي البدل.

4 – تعیین روزنامه كثير الانتشار.

5 – ساير موارد.

لازم به ذکر است که هیچ سودی برای سال مالی 1395 تقسیم نشده است.