به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ شرکت کارتن ایران  در ٧ ماهه منتهی به مهر ١٣٩٧ از فروش محصولات خود ٣٣ میلیارد تومان درآمد کسب نمود. هم چنین در مهر ماه مبلغ فروش این شرکت به ١٠ میلیارد تومان رسید. رشد ۶١ درصدی نرخ فروش انواع کارتن، ۵٣ درصدی انواع ورق، ١۵٧ درصدی آخال و ١٣٣ درصدی انواع کاغذ در شهریور ماه نسبت یه میانگین ٧ ماهه قابل توجه بود.