بازدید فرمانده  محترم سازمان بسیج کارخانجات تهران بزرگ  جناب سرهنگ تیموری و فرمانده محترم حوزه 508 امام موسی کاظم (ع) جنابسرهنگ نظری و هیات همراه از شرکت کارتن ایران در تاریخ 5 دی ماه .