همه تصمیمات مجامع کارتن ایران

* صورتهاي مالي شركت مورد تاييد و تصويب قرار گرفت.
* موسسه حسابرسی بهراد مشار بعنوان بازرس قانوني شركت تعيين گرديد.
* روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه رسمي شركت تعيين گرديد.
* سود قابل تقسيم بين سهامداران معادل 50 ريال براي هر سهم اعلام و تصويب گرديد.
* حق حضور اعضاء غير موظف هيات مديره مبلغ 000ر000ر12 ریال ناخالص تصویب گردید.

صورتهاي مالي شركت مورد تاييد و تصويب قرار گرفت
سازمان حسابرسي بعنوان بازرس قانوني شركت تعيين گرديد .
روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه رسمي شركت تعيين گرديد.
سود قابل تخصيص مبلغ 70 ميليارد ريال اعلام گرديد
سود قابل تقسيم بين سهامداران معادل 400 ريال براي هر سهم اعلام و تصويب گرديد .
پاداش هيئت مديره معادل 700 ميليون ريال تعيين گرديد .
حق حضور اعضاء غير موظف هيئت مديره ماهانه 000 000 6 ريال تعيين گرديد .

* صورتهاي مالي شركت مورد تاييد و تصويب قرار گرفت
* سازمان حسابرسي بعنوان بازرس قانوني شركت تعيين گرديد .
* روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه رسمي شركت تعيين گرديد.
* سود قابل تخصيص مبلغ 93 ميليارد ريال اعلام گرديد
* سود قابل تقسيم بين سهامداران معادل 540 ريال براي هر سهم اعلام و تصويب گرديد .
* پاداش هيئت مديره معادل 840 ميليون ريال تعيين گرديد .
* حق حضور اعضاء غير موظف هيئت مديره ماهانه 000 000 6 ريال تعيين گرديد .

* صورتهاي مالي شركت مورد تاييد و تصويب قرار گرفت
* سازمان حسابرسي بعنوان بازرس قانوني شركت تعيين گرديد .
* روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه رسمي شركت تعيين گرديد.
* سود قابل تخصيص مبلغ 63 ميليارد ريال اعلام گرديد
* سود قابل تقسيم بين سهامداران معادل 370 ريال براي هر سهم اعلام و تصويب گرديد .
* پاداش هيئت مديره معادل 700 ميليون ريال تعيين گرديد .
* حق حضور اعضاء غير موظف هيئت مديره ماهانه 000 000 5 ريال تعيين گرديد .

صورتهاي مالي شركت مورد تاييد و تصويب قرار گرفت
سازمان حسابرسي بعنوان بازرس قانوني شركت تعيين گرديد .
روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه رسمي شركت تعيين گرديد.
سود قابل تخصيص مبلغ 39 ميليارد ريال اعلام گرديد
سود قابل تقسيم بين سهامداران معادل 250 ريال براي هر سهم اعلام و تصويب گرديد .
پاداش هيئت مديره معادل 550 ميليون ريال تعيين گرديد .
حق حضور اعضاء غير موظف هيئت مديره ماهانه 000 200 4 ريال تعيين گرديد .

صورتهاي مالي شركت مورد تاييد و تصويب قرار گرفت و سازمان حسابرسي بعنوان بازرس قانوني شركت تعيين گرديد .
روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه رسمي شركت تعيين گرديد.
سود قابل تخصيص مبلغ 25 ميليارد ريال اعلام گرديد
سود قابل تقسيم بين سهامداران معادل 170 ريال براي هر سهم اعلام و تصويب گرديد .
پاداش هيئت مديره معادل 450 ميليون ريال تعيين گرديد .
حق حضور اعضاء غير موظف هيئت مديره ماهانه 000 500 3 ريال تعيين گرديد . 

صورتهاي مالي شركت مورد تاييد و تصويب قرار گرفت
سازمان حسابرسي بعنوان بازرس قانوني شركت تعيين گرديد .
روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه رسمي شركت تعيين گرديد.
سود قابل تخصيص مبلغ 33 ميليارد ريال اعلام گرديد
سود قابل تقسيم بين سهامداران معادل 540 ريال براي هر سهم اعلام و تصويب گرديد .
پاداش هيئت مديره معادل 400 ميليون ريال تعيين گرديد .
حق حضور اعضاء غير موظف هيئت مديره ماهانه 000 000 3 ريال تعيين گرديد .

* صورتهاي مالي شركت مورد تاييد و تصويب قرار گرفت
* سازمان حسابرسي بعنوان بازرس قانوني شركت تعيين گرديد .
* روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه رسمي شركت تعيين گرديد.
* سود قابل تخصيص مبلغ 43 ميليارد ريال اعلام گرديد
* سود قابل تقسيم بين سهامداران معادل 600 ريال براي هر سهم اعلام و تصويب گرديد .
* پاداش هيئت مديره معادل 320 ميليون ريال تعيين گرديد .
* حق حضور اعضاء غير موظف هيئت مديره ماهانه 000 500 2 ريال تعيين گرديد .

* صورتهاي مالي شركت مورد تاييد و تصويب قرار گرفت
* سازمان حسابرسي بعنوان بازرس قانوني شركت تعيين گرديد .
* روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه رسمي شركت تعيين گرديد.
* سود قابل تخصيص مبلغ 58 ميليارد ريال اعلام گرديد
* سود قابل تقسيم بين سهامداران معادل 430 ريال براي هر سهم اعلام و تصويب گرديد .
* پاداش هيئت مديره معادل 320 ميليون ريال تعيين گرديد .
* حق حضور اعضاء غير موظف هيئت مديره ماهانه 000 500 2 ريال تعيين گرديد .

* صورتهاي مالي شركت مورد تاييد و تصويب قرار گرفت
* سازمان حسابرسي بعنوان بازرس قانوني شركت تعيين گرديد .
* روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه رسمي شركت تعيين گرديد.
* سود قابل تخصيص مبلغ 51 ميليارد ريال اعلام گرديد
* سود قابل تقسيم بين سهامداران معادل 920 ريال براي هر سهم اعلام و تصويب گرديد .
* پاداش هيئت مديره معادل 270 ميليون ريال تعيين گرديد .
* حق حضور اعضاء غير موظف هيئت مديره ماهانه 000 200 2 ريال تعيين گرديد .