همه تصمیمات مجامع کارتن ایران

* صورتهاي مالي شركت مورد تاييد و تصويب قرار گرفت.
* موسسه حسابرسی بهراد مشار بعنوان بازرس قانوني شركت تعيين گرديد.
* روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه رسمي شركت تعيين گرديد.
* سود قابل تقسيم بين سهامداران معادل 50 ريال براي هر سهم اعلام و تصويب گرديد.
* حق حضور اعضاء غير موظف هيات مديره مبلغ 000ر000ر12 ریال ناخالص تصویب گردید.

صورتهاي مالي شركت مورد تاييد و تصويب قرار گرفت
سازمان حسابرسي بعنوان بازرس قانوني شركت تعيين گرديد .
روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه رسمي شركت تعيين گرديد.
سود قابل تخصيص مبلغ 70 ميليارد ريال اعلام گرديد
سود قابل تقسيم بين سهامداران معادل 400 ريال براي هر سهم اعلام و تصويب گرديد .
پاداش هيئت مديره معادل 700 ميليون ريال تعيين گرديد .
حق حضور اعضاء غير موظف هيئت مديره ماهانه 000 000 6 ريال تعيين گرديد .

* صورتهاي مالي شركت مورد تاييد و تصويب قرار گرفت
* سازمان حسابرسي بعنوان بازرس قانوني شركت تعيين گرديد .
* روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه رسمي شركت تعيين گرديد.
* سود قابل تخصيص مبلغ 93 ميليارد ريال اعلام گرديد
* سود قابل تقسيم بين سهامداران معادل 540 ريال براي هر سهم اعلام و تصويب گرديد .
* پاداش هيئت مديره معادل 840 ميليون ريال تعيين گرديد .
* حق حضور اعضاء غير موظف هيئت مديره ماهانه 000 000 6 ريال تعيين گرديد .

* صورتهاي مالي شركت مورد تاييد و تصويب قرار گرفت
* سازمان حسابرسي بعنوان بازرس قانوني شركت تعيين گرديد .
* روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه رسمي شركت تعيين گرديد.
* سود قابل تخصيص مبلغ 63 ميليارد ريال اعلام گرديد
* سود قابل تقسيم بين سهامداران معادل 370 ريال براي هر سهم اعلام و تصويب گرديد .
* پاداش هيئت مديره معادل 700 ميليون ريال تعيين گرديد .
* حق حضور اعضاء غير موظف هيئت مديره ماهانه 000 000 5 ريال تعيين گرديد .

صورتهاي مالي شركت مورد تاييد و تصويب قرار گرفت
سازمان حسابرسي بعنوان بازرس قانوني شركت تعيين گرديد .
روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه رسمي شركت تعيين گرديد.
سود قابل تخصيص مبلغ 39 ميليارد ريال اعلام گرديد
سود قابل تقسيم بين سهامداران معادل 250 ريال براي هر سهم اعلام و تصويب گرديد .
پاداش هيئت مديره معادل 550 ميليون ريال تعيين گرديد .
حق حضور اعضاء غير موظف هيئت مديره ماهانه 000 200 4 ريال تعيين گرديد .

صورتهاي مالي شركت مورد تاييد و تصويب قرار گرفت و سازمان حسابرسي بعنوان بازرس قانوني شركت تعيين گرديد .
روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه رسمي شركت تعيين گرديد.
سود قابل تخصيص مبلغ 25 ميليارد ريال اعلام گرديد
سود قابل تقسيم بين سهامداران معادل 170 ريال براي هر سهم اعلام و تصويب گرديد .
پاداش هيئت مديره معادل 450 ميليون ريال تعيين گرديد .
حق حضور اعضاء غير موظف هيئت مديره ماهانه 000 500 3 ريال تعيين گرديد . 

صورتهاي مالي شركت مورد تاييد و تصويب قرار گرفت
سازمان حسابرسي بعنوان بازرس قانوني شركت تعيين گرديد .
روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه رسمي شركت تعيين گرديد.
سود قابل تخصيص مبلغ 33 ميليارد ريال اعلام گرديد
سود قابل تقسيم بين سهامداران معادل 540 ريال براي هر سهم اعلام و تصويب گرديد .
پاداش هيئت مديره معادل 400 ميليون ريال تعيين گرديد .
حق حضور اعضاء غير موظف هيئت مديره ماهانه 000 000 3 ريال تعيين گرديد .

* صورتهاي مالي شركت مورد تاييد و تصويب قرار گرفت
* سازمان حسابرسي بعنوان بازرس قانوني شركت تعيين گرديد .
* روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه رسمي شركت تعيين گرديد.
* سود قابل تخصيص مبلغ 43 ميليارد ريال اعلام گرديد
* سود قابل تقسيم بين سهامداران معادل 600 ريال براي هر سهم اعلام و تصويب گرديد .
* پاداش هيئت مديره معادل 320 ميليون ريال تعيين گرديد .
* حق حضور اعضاء غير موظف هيئت مديره ماهانه 000 500 2 ريال تعيين گرديد .

* صورتهاي مالي شركت مورد تاييد و تصويب قرار گرفت
* سازمان حسابرسي بعنوان بازرس قانوني شركت تعيين گرديد .
* روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه رسمي شركت تعيين گرديد.
* سود قابل تخصيص مبلغ 58 ميليارد ريال اعلام گرديد
* سود قابل تقسيم بين سهامداران معادل 430 ريال براي هر سهم اعلام و تصويب گرديد .
* پاداش هيئت مديره معادل 320 ميليون ريال تعيين گرديد .
* حق حضور اعضاء غير موظف هيئت مديره ماهانه 000 500 2 ريال تعيين گرديد .

* صورتهاي مالي شركت مورد تاييد و تصويب قرار گرفت
* سازمان حسابرسي بعنوان بازرس قانوني شركت تعيين گرديد .
* روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه رسمي شركت تعيين گرديد.
* سود قابل تخصيص مبلغ 51 ميليارد ريال اعلام گرديد
* سود قابل تقسيم بين سهامداران معادل 920 ريال براي هر سهم اعلام و تصويب گرديد .
* پاداش هيئت مديره معادل 270 ميليون ريال تعيين گرديد .
* حق حضور اعضاء غير موظف هيئت مديره ماهانه 000 200 2 ريال تعيين گرديد .

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر 

به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.
 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
گروه صنعت سلولزي تأمين گستر نوين حقوقی سهامی خاص 10800021304 اصلی
رادين سرمايه فرتاک حقوقی سهامی خاص 14008285598 اصلی
مهدي بختياري حقیقی 0421543558 اصلی
محسن عرب حقیقی 0054630169 اصلی
سيدمحمدرضا سپهرين حقیقی 0058365257 اصلی