همه تصمیمات مجامع کارتن ایران

خلاصه تمصمیات مجمع عمومی مورخ 1398/04/30 مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به 1397/12/29

* صورتهاي مالي شركت مورد تاييد و تصويب قرار گرفت.
* موسسه حسابرسی بهراد مشار بعنوان بازرس قانوني شركت تعيين گرديد.
* روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه رسمي شركت تعيين گرديد.
* سود قابل تقسيم بين سهامداران معادل 50 ريال براي هر سهم اعلام و تصويب گرديد.
* حق حضور اعضاء غير موظف هيات مديره مبلغ 000ر000ر12 ریال ناخالص تصویب گردید.

خلاصه تصميمات مجمع عمومي عادي مورخ 1394/3/11 مربوط به عملكرد سال مالي منتهي به 1393/12/29

صورتهاي مالي شركت مورد تاييد و تصويب قرار گرفت
سازمان حسابرسي بعنوان بازرس قانوني شركت تعيين گرديد .
روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه رسمي شركت تعيين گرديد.
سود قابل تخصيص مبلغ 70 ميليارد ريال اعلام گرديد
سود قابل تقسيم بين سهامداران معادل 400 ريال براي هر سهم اعلام و تصويب گرديد .
پاداش هيئت مديره معادل 700 ميليون ريال تعيين گرديد .
حق حضور اعضاء غير موظف هيئت مديره ماهانه 000 000 6 ريال تعيين گرديد .

خلاصه تصميمات مجمع عمومي عادي مورخ 1393/3/11 مربوط به عملكرد سال مالي منتهي به 1392/12/29

* صورتهاي مالي شركت مورد تاييد و تصويب قرار گرفت
* سازمان حسابرسي بعنوان بازرس قانوني شركت تعيين گرديد .
* روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه رسمي شركت تعيين گرديد.
* سود قابل تخصيص مبلغ 93 ميليارد ريال اعلام گرديد
* سود قابل تقسيم بين سهامداران معادل 540 ريال براي هر سهم اعلام و تصويب گرديد .
* پاداش هيئت مديره معادل 840 ميليون ريال تعيين گرديد .
* حق حضور اعضاء غير موظف هيئت مديره ماهانه 000 000 6 ريال تعيين گرديد .

خلاصه تصميمات مجمع عمومي عادي مورخ 1392/3/6 مربوط به عملكرد سال مالي منتهي به 1391/12/30

* صورتهاي مالي شركت مورد تاييد و تصويب قرار گرفت
* سازمان حسابرسي بعنوان بازرس قانوني شركت تعيين گرديد .
* روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه رسمي شركت تعيين گرديد.
* سود قابل تخصيص مبلغ 63 ميليارد ريال اعلام گرديد
* سود قابل تقسيم بين سهامداران معادل 370 ريال براي هر سهم اعلام و تصويب گرديد .
* پاداش هيئت مديره معادل 700 ميليون ريال تعيين گرديد .
* حق حضور اعضاء غير موظف هيئت مديره ماهانه 000 000 5 ريال تعيين گرديد .

خلاصه تصميمات مجمع عمومي عادي مورخ 1391/2/27 مربوط به عملكرد سال مالي منتهي به 1390/12/29

صورتهاي مالي شركت مورد تاييد و تصويب قرار گرفت
سازمان حسابرسي بعنوان بازرس قانوني شركت تعيين گرديد .
روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه رسمي شركت تعيين گرديد.
سود قابل تخصيص مبلغ 39 ميليارد ريال اعلام گرديد
سود قابل تقسيم بين سهامداران معادل 250 ريال براي هر سهم اعلام و تصويب گرديد .
پاداش هيئت مديره معادل 550 ميليون ريال تعيين گرديد .
حق حضور اعضاء غير موظف هيئت مديره ماهانه 000 200 4 ريال تعيين گرديد .

خلاصه تصميمات مجمع عمومي عادي مورخ 1390/4/22 مربوط به عملكرد سال مالي منتهي به 1389/12/29

صورتهاي مالي شركت مورد تاييد و تصويب قرار گرفت و سازمان حسابرسي بعنوان بازرس قانوني شركت تعيين گرديد .
روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه رسمي شركت تعيين گرديد.
سود قابل تخصيص مبلغ 25 ميليارد ريال اعلام گرديد
سود قابل تقسيم بين سهامداران معادل 170 ريال براي هر سهم اعلام و تصويب گرديد .
پاداش هيئت مديره معادل 450 ميليون ريال تعيين گرديد .
حق حضور اعضاء غير موظف هيئت مديره ماهانه 000 500 3 ريال تعيين گرديد . 

خلاصه تصميمات مجمع عمومي عادي مورخ 1389/2/25 مربوط به عملكرد سال مالي منتهي به 1388/12/29

صورتهاي مالي شركت مورد تاييد و تصويب قرار گرفت
سازمان حسابرسي بعنوان بازرس قانوني شركت تعيين گرديد .
روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه رسمي شركت تعيين گرديد.
سود قابل تخصيص مبلغ 33 ميليارد ريال اعلام گرديد
سود قابل تقسيم بين سهامداران معادل 540 ريال براي هر سهم اعلام و تصويب گرديد .
پاداش هيئت مديره معادل 400 ميليون ريال تعيين گرديد .
حق حضور اعضاء غير موظف هيئت مديره ماهانه 000 000 3 ريال تعيين گرديد .

خلاصه تصميمات مجمع عمومي عادي مورخ 1388/2/15 مربوط به عملكرد سال مالي منتهي به 1387/12/30

* صورتهاي مالي شركت مورد تاييد و تصويب قرار گرفت
* سازمان حسابرسي بعنوان بازرس قانوني شركت تعيين گرديد .
* روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه رسمي شركت تعيين گرديد.
* سود قابل تخصيص مبلغ 43 ميليارد ريال اعلام گرديد
* سود قابل تقسيم بين سهامداران معادل 600 ريال براي هر سهم اعلام و تصويب گرديد .
* پاداش هيئت مديره معادل 320 ميليون ريال تعيين گرديد .
* حق حضور اعضاء غير موظف هيئت مديره ماهانه 000 500 2 ريال تعيين گرديد .

خلاصه تصميمات مجمع عمومي عادي مورخ 1387/2/24 مربوط به عملكرد سال مالي منتهي به 1386/12/29

* صورتهاي مالي شركت مورد تاييد و تصويب قرار گرفت
* سازمان حسابرسي بعنوان بازرس قانوني شركت تعيين گرديد .
* روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه رسمي شركت تعيين گرديد.
* سود قابل تخصيص مبلغ 58 ميليارد ريال اعلام گرديد
* سود قابل تقسيم بين سهامداران معادل 430 ريال براي هر سهم اعلام و تصويب گرديد .
* پاداش هيئت مديره معادل 320 ميليون ريال تعيين گرديد .
* حق حضور اعضاء غير موظف هيئت مديره ماهانه 000 500 2 ريال تعيين گرديد .

خلاصه تصميمات مجمع عمومي عادي مورخ 1386/3/22 مربوط به عملكرد سال مالي منتهي به 1385/12/29

* صورتهاي مالي شركت مورد تاييد و تصويب قرار گرفت
* سازمان حسابرسي بعنوان بازرس قانوني شركت تعيين گرديد .
* روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه رسمي شركت تعيين گرديد.
* سود قابل تخصيص مبلغ 51 ميليارد ريال اعلام گرديد
* سود قابل تقسيم بين سهامداران معادل 920 ريال براي هر سهم اعلام و تصويب گرديد .
* پاداش هيئت مديره معادل 270 ميليون ريال تعيين گرديد .
* حق حضور اعضاء غير موظف هيئت مديره ماهانه 000 200 2 ريال تعيين گرديد .