نوشته‌ها

مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم در تاریخ 1401/05/23 راس ساعت 16 در محل شرکت برگزار می گردد

 

مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم

مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم کارتن ایران مورخ 1401/05/23 راس ساعت 14 در محل شرکت برگزار می گردد.

مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم