نوشته‌ها

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نوبت دوم ساعت 14 روز دوشنبه موزخ 22 آذر سال 1400 در محل شرکت برگذار می گردد.