مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده ساعت 14 روز یک شنبه موزخ 10  بهمن سال 1400 در محل شرکت برگذار می گردد.

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نوبت دوم ساعت 1