بازدید مدیر عامل محترم هلدینگ سلولزی و مدیر عامل محترم شرکت کاغذ سازی کاوه همراه با مهندس عرب مدیریت محترم شرکت کارتن ایران (سهامی عام).