مجمع عمومی سال مالی 1400 ساعت 10 صبح تاریخ 29 تیر ماه در محل شرکت برگزار می شود

مجمع عمومی عادی(1)