مطالب توسط sadegh khosroanjam

آگهی مزایده

شرکت کارتن ایران (سهامی عام) در نظر دارد نسبت به فروش یک عدد مخزن سوخت با حجم تقریبی 120 لیتر , فلزی (آهن) را از طریق برگزاری مزایده و بازدید عمومی اقدام نماید. لذا متقاضیان می توانند جهت اخذ شرایط شرکت در مزایده و بازدید عمومی از موضوع مزایده از تاریخ انتشار این اگهی ظرفمدت […]