مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده ساعت 14 روز یک شنبه مورخ 1 اسفند ماه  سال 1400 در محل شرکت برگذار می گردد.

مجمع کارتن ایران

در روز سه شنبه 6 مهر ماه 1400 اعضای محترم شورای تامین کارگری استان تهران جلسه ای با مدیرعامل و و مدیریت و شورا کار و فرمانده بسیج پایگاه شهید شادمان داشتند.

محسن عرب از کارکنان قدیمی مجموعه کارتن ایران به سمت مدیرعاملی این شرکت انتخاب گردید