مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده ساعت 14 روز یک شنبه مورخ 1 اسفند ماه  سال 1400 در محل شرکت برگذار می گردد.

مجمع کارتن ایران