موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده


الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت کارتن ایران (سهامی عام) دعوت می شود جهت حضور در جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده که راس ساعت 14 روز چهارشنبه مورخه 20 اردیبهشت ماه 1402 در محل شرکت برگزار می شود حضور بهم رسانند.

ب– دستور جلسه :  
– انتخاب و تعیین اعضای هیأت مدیره

ج-نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :  
از ساعت 9 صبح روز مجمع با در دست داشتن کارت ملي براي اشخاص حقيقي و معرفي نامه براي اشخاص حقوقي و وکالتنامه رسمي جهت وکلاي سهامداران حقيقي به واحد سهام شرکت کارتن ایران مراجعه فرمایند.