مهدی حداد عادل با اکثریت آرآی هیأت مدیره به سمت مدیرعاملی شرکت کارتن ایران انتخاب گردید